เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) รุ่นที่ 1/2565 | 4131 | ปิดรับสมัคร 


วัตถุประสงค์ของโครงการ
- โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบงาน ICP (Mentors)
ที่มีทักษะในการตรวจประเมินและสามารถให้คำแนะนำและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการตามโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร
ที่มีความตั้งใจจะเริ่มต้นทำระบบงาน ICP ให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบงาน ICP ในองค์กรตามเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด
- โครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถายันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเริ่มต้นจัดทำระบบงาน ICP ให้สามารถดำเนินการ
จัดทำระบบงาน ICP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนามาตรฐานของระบบงาน ICP อย่างต่อเนื่อง

     อบรมในวันที่ 7-8 มีนาคม 2565

    ณ โรงแรม เบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ
- โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network)
(คลิกลงทะเบียน)

    - โครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) (คลิกลงทะเบียน)


เอกสารแนบ