เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems: SMART-I) ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 | 1510 | ปิดรับสมัคร 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าสินค้า เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบบริการการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้า (DFT SMART Licensing Systems : SMART-1) ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เปิดรับจำนวน 110 คน (ปิดรับสมัคร)
รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เปิดรับจำนวน 150 คน (ปิดรับสมัคร)
(คลิกสมัครเข้าร่วมสัมมนา)


หมายเหตุ
  1. ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564

   2. สถานที่สัมมนาจะแจ้งให้ทราบผ่านทางอีเมลในภายหลัง

เอกสารแนบ