เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางการค้า พัฒนา SME สู่สากล” โดยการสัมมนาเป็นการจัดในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom วันที่ 17 มีนาคม 2564 | 673 | ปิดรับสมัคร 

เอกสารแนบ