เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด รับสมัครงาน

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน| 725 

- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
- เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


- ประกาศกรมการค้าต่างประเทศรื่อง กำหนดวัน เวลา สถาานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ