เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ฉลากสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ | 583 

ฉลากสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ

  นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (Environmental Protection Agency: EPA) ได้ประกาศใช้ฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Star)  มาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าที่ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความคุ้มค่าของสินค้าเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค มากขึ้น

ขณะนี้ EPA ได้สร้างข้อกำหนดในการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองการติดฉลากฯ ให้ครอบคลุมสินค้าหลายประเภท อาทิเช่น เครื่องใช้สำนักงาน หลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วัสดุก่อสร้าง บ้าน อาคารพาณิชย์ เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และเครื่องจักร เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ฉลากฯ ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากและมีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้พลังงานและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่คุ้มค่าในสหรัฐฯ ดังรูป

         

Engergy%20Star%20Logo

อย่างไรก็ดี สินค้าประหยัดพลังงานของสหรัฐฯ ที่ได้รับการรับรองให้ติดฉลากฯ แล้ว ได้แก่ เครื่องใช้ฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องล้างจาน หลอดไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ปัจจุบัน ไทยมีมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐฯ เฉลี่ยปีละประมาณ 633.27 ล้านล้านบาท (ปี 2551-2554) โดยในปี 2554 มูลค่าการส่งออกประมาณ 658.84 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของการส่งออกในช่วงเดียวกันของ ปี 2553 สินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ น้ำมันดิบ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าส่งออกสำคัญอันดับต้นๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ เป็นต้นดังนั้น ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้าประหยัดพลังงานไปสหรัฐฯ ควรเร่งให้ความสำคัญต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้รับการรับรองให้ติดฉลากฯ ข้างต้นได้  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.energystar.gov/

******************************

เอกสารแนบ