เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เร่งสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการไทยหวังผลักดันการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าด้วย Self-Certification | 111 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันในต่างประเทศหลักสูตร “สร้างแต้มต่อทางการค้าแก่ผู้ส่งออกไทยด้วย Self-Cer” ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หวังผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีให้เพิ่มขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คต. จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันในต่างประเทศหลักสูตรการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) พร้อมตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาแนะนำ และหน่วยรับขึ้นทะเบียน Self-Certification เคลื่อนที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้ชิดโดยตรง เพื่อผลักดันให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิฯ การใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ทั้งนี้ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดขั้นตอนการส่งออก สร้างแต้มต่อทางภาษี และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดย คต. ได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำและการบริการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิ (Certified Exporter) อย่างใกล้ชิด ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมดิเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการสัมมนาตามหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจ และหันมาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันผู้ส่งออกสามารถดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้ 3 กรอบความตกลง ได้แก่ 1) กรอบความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification: AWSC) 2) การขอรับสิทธิ GSP ของสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ (REX System) และ 3) กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ โดยเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับการรับรอง (Certified Exporter) เรียบร้อยแล้ว สามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองลงในเอกสารทางการค้า เช่น Invoice / Bill of Lading / Packing List / Delivery Order ได้ทันที ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศปลายทาง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail: importad@moc.go.th


เอกสารแนบ