เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“คต. เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. ....” | 87 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กล่าวว่า คต. ได้มีการได้พัฒนาระบบการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ ROVERs Plus โดยระบบดังกล่าวสามารถรองรับการให้บริการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถรองรับการตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง เพื่อใช้ประกอบการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Form CO ทั่วไป) ซึ่งจากเดิมผู้ส่งออกต้องยื่นคำขอและรับผลการตรวจด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทาง E-mail เป็นสามารถยื่นคำขอและรับผลการตรวจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ROVERs Plus เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และปรับลดขั้นตอนการยื่นคำขอฯ ให้กับผู้ส่งออกมากยิ่งขึ้น

คต. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. .... เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติฯ ให้สอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าเฝ้าระวังให้สอดคล้องกับมาตรการทางการค้าของประเทศผู้นำเข้า โดยเพิ่มเติมรายการสินค้าเฝ้าระวังกรณีการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ (1) ท่อเหล็ก (2) ลวดและเคเบิลทำจากอลูมิเนียม (3) ล้อรถ (4) ส่วนประกอบรถ (5) ใบเลื่อย (6) พื้นไม้ (7) ผลิตภัณฑ์จากหินควอตซ์ (8) ไม้แขวนเสื้อ (9) สปริงด้านใน และ (10) ผลิตภัณฑ์จากไม้ ทั้งนี้รวมรายการสินค้าเฝ้าระวังจากเดิม 48 รายการ เป็น 58 รายการ ซึ่งกรมฯ จะจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. .... จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4808 หรืออีเมล dft.postverify.co@moc.go.th


เอกสารแนบ