เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ งัดมาตรการ 4 เข้ม เน้นย้ำมันเส้นส่งออก/นำเข้า ต้องได้มาตรฐาน | 124 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต ปี 2566/67 ที่กำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด งัดมาตรการ 4 เข้ม เน้นย้ำมันเส้นส่งออก/นำเข้า ต้องได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังฤดูกาลผลิต ปี 2566/67 ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านกำลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 คาดการณ์ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากถึงร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งกรมฯ ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์แล้ว โดยกำหนดมาตรการ 4 เข้ม คือ 1) เข้มเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง 2) เข้มบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 3) เข้มมาตรฐานมันเส้นส่งออก และ 4) เข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้า ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้มันเส้นที่ไทยส่งออกและนำเข้าได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย

การตรวจสอบมาตรฐานมันเส้นทั้งส่งออกและนำเข้าจะเป็นไปอย่างเข้มงวด โดยกรมฯ ได้สั่งการให้กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องดังกล่าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่กรมฯ ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามันเส้นทุกบริษัท เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่กรมฯ และบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า มันเส้นเป็นสินค้าเกษตรสำคัญของไทยที่ในแต่ละปีสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสินค้าถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ บริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ผู้ส่งออก และผู้นำเข้ามันเส้น ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด หากพบผู้กระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ค้ามันเส้นที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งจะทำให้การค้ามันเส้นของไทยพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


เอกสารแนบ