เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เผยข่าวดีฟิลิปปินส์จ่อนำเข้ามันสำปะหลังไทยเพิ่ม | 1173 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เผยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์สนใจนำเข้ามันเส้นมันอัดเม็ดของไทยเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ เตรียมเดินทางเพื่อมาลงนาม MOU เจรจาซื้อขายมันสำปะหลังกับภาคเอกชนไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คาดสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ให้กรมฯ เร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด เนื่องจากมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน”

นายรณรงค์ฯ เพิ่มเติมว่า “กรมฯ จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc.: PAFMI) เป็นผลสำเร็จ โดยกำหนดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี ระหว่างสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (PAFMI) ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โดย Mr. Edwin Cabias Mapanao นายกสมาคม PAFMI จะเดินทางมาเยือนไทยเพื่อร่วมลงนามใน MOU ดังกล่าวด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์มีความต้องการมันสำปะหลังไทยสูงมาก กรมฯ จึงขอใช้โอกาสนี้แจ้งพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังว่า แม้ว่าปัจจุบันราคามันสำปะหลังทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดี (ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 บาท/กิโลกรัม) กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังรองรับผลผลิตปี 2565/66 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นได้ว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกลไกตลาดโลกต่อไป”  

ในปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแล้วรวม 8.73 ล้านตัน มูลค่า 115,478.55 ล้านบาท (3,412.53 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่งออกเป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด 36% แป้งมันสำปะหลังดิบและแปรรูป 62% สาคูและกากมัน 2% โดยมีฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย มีการส่งออกปริมาณ 115,914.95 ตัน มูลค่า 2,242.17 ล้านบาท (65.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 1.93% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลัง 97% และสาคู 3%


เอกสารแนบ