เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ รุดหน้าลุยต่อยอดการตลาดผ่านเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย | 273 

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต พร้อมลุยต่อยอดการตลาดผ่านเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (Thai Hom Mali Rice Certification Mark) หรือที่เรียกกันว่า เครื่องหมายตราเขียว ผุดโครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ พ.ศ. 2565 มุ่งตอบโจทย์ผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศ ด้วยการพัฒนาสื่อออนไลน์ให้สามารถตรวจย้อนกลับเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยได้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์) เปิดเผยว่า ด้วยกรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563 - 2567 ในด้านการตลาดต่างประเทศ ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กรมฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการเพื่อส่งต่อคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศว่า ได้บริโภคสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากประเทศไทย ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการปลอมแปลง การลอกเลียนแบบภายใต้ชื่อข้าวหอมมะลิไทย พัฒนาฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์โดยการสร้าง List of Certified Thai Hom Mali Rice Brands หรือฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าของผู้ส่งออกข้าวไทยที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศกับกรมฯ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และส่งตรงถึงมือผู้ซื้อและผู้บริโภคในต่างประเทศ ผ่านสื่อออนไลน์ในการตรวจย้อนกลับสินค้าข้าวหอมมะลิไทยภายใต้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยด้วยปลายนิ้วจากโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 38 ราย รวม 99 เครื่องหมาย ซึ่งในระยะแรกจะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ของกรมฯ และการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานพาณิชย์/สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ รวมถึงสถานทูตไทยในประเทศผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา และฮ่องกง และในอนาคตจะได้พัฒนาไปสู่การนำระบบ QR Code มาประยุกต์ใช้ และขยายการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมประเทศผู้นำเข้าข้าวอื่นในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมและยกระดับการตลาดข้าวหอมมะลิไทยได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ผ่าน www.dft.go.th หรือตาม QR Code ที่ปรากฏ ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://ocs.dft.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1385 หรือสายตรง 0 2547 4746 

เอกสารแนบ