เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. นำร่องปลดล็อคความยุ่งยาก...จ่ายค่าธรรมเนียมปุ๊บ ต่ออายุปั๊บ | 639 

กรมการค้าต่างประเทศ นำร่องพัฒนาระบบการต่ออายุใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน การขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และการขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป โดยวิธีชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุ หรือระบบ “จ่ายปุ๊บ ต่อปั๊บ”

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมการค้าต่างประเทศ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้า ได้นำร่องพัฒนาระบบการต่ออายุใบทะเบียนผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่งกำหนดให้ต้องดำเนินการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาต เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 หรือที่เรียกว่าระบบ “จ่ายปุ๊บ ต่อปั๊บ” โดยนำวิธีชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบทะเบียนหรือใบอนุญาตผ่านระบบการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) มาใช้ในขั้นตอนการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาต ซึ่งจะเป็นการลดขั้นตอน ลดเอกสาร และลดระยะเวลาการให้บริการของกรมการค้าต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย จากการลดต้นทุนการส่งออกจากบริการการต่ออายุที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่จำเป็นตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่โดยใช้ระบบดิจิทัล ตามนโยบายของรัฐบาล และตามวิสัยทัศน์ของกรมการค้าต่างประเทศ ในการเป็นหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกทางการค้าต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร

สำหรับการต่ออายุใบทะเบียนและใบอนุญาต ประจำปี 2566 ผู้รับบริการสามารถเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการต่ออายุใบทะเบียนหรือใบอนุญาตหรือที่เรียกว่าระบบ “จ่ายปุ๊บ ต่อปั๊บ” ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ตามหลัก “3P อำนวยความสะดวก” ดังนี้

P1 – Prepare   = เตรียมความพร้อมโดยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

P2 – Pay        = ชำระเงินค่าธรรมเนียม

P3 – Print       = พิมพ์เอกสาร

โดยผู้รับบริการยังสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ณ ที่ทำการสำนักงานมาตรฐานสินค้า หรือตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ชำระออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2566 กรมฯ มีโครงการจะยกระดับพัฒนาระบบการให้บริการส่งออกสินค้ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการให้บริการการส่งออกสินค้ามาตรฐานแบบ No Visit อย่างครบวงจร ทั้งนี้ หากผู้รับบริการ ต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า โทร 0 2547 4749 และ 0 2547 5149 หรือเว็บไซต์สำนักงานมาตรฐานสินค้า http://ocs.dft.go.th หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


เอกสารแนบ