เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. รับรอง 26 องค์กรแรกของประเทศที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพระบบงานควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง | 385 

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรมฯ ได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ระบบงาน ICP) รุ่นแรกของไทย จำนวน 26 องค์กร ที่มีผลการดำเนินงานการจัดทำระบบงาน ICP ที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction: WMD) ให้สอดคล้องตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 ที่มุ่งเน้นการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย โดยกรมฯ ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศมาตรการ CAC) ซึ่งถือเป็นมาตรการหลักเพื่อควบคุมการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน และการถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ สินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) และสินค้าเข้าข่ายเป็น DUI ในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ขยาย WMD และต่อมากรมฯ ได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศหลักเกณฑ์ ICP) เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD ควบคู่กับมาตรการ CAC

โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ให้ความสำคัญและผลักดันภาคเอกชนในการจัดทำระบบงาน ICP ภายในองค์กร โดยได้ดำเนินการจัดโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) และโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ภาคเอกชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบงาน ICP ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรที่ประสงค์ขอรับการประเมินผลการรับรองระบบงาน ICP กับกรมฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งกรมฯ จัดโครงการฯ มาแล้ว 4 รุ่น ภายในระยะเวลา 2 ปี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 250 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับการประเมินผลการรับรองระบบงาน ICP กรมฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไปเมื่อวันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2564 และ 21 - 31 มกราคม 2565 โดยกรมฯ ได้พิจารณาประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ ICP ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวนทั้งสิ้น 26 บริษัท รายชื่อดังนี้

1. บริษัทที่มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับสมบูรณ์ จำนวน 22 บริษัท

1) บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

2) บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

3) บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)

4) บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด

5) บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี จำกัด

6) บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7) บริษัท เด็นโซ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8) บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

9) บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

10) บริษัท นิสสัน เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

11) บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

12) บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

13) บริษัท เมลโก้ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

14) บริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ เอเชียน เซ็นเตอร์ จำกัด

15) บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

16) บริษัท อินะบาตะไทย จำกัด

17) บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

18) บริษัท เอปสัน พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

19) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

20) บริษัท เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำกัด

21) บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด

22) บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย จำกัด

2. บริษัทที่มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับดีมาก จำนวน 2 บริษัท

1) บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

2) บริษัท อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด

3. บริษัทที่มีการดำเนินการครบถ้วนในระดับดี (Basic) จำนวน 2 บริษัท

1) บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด

2) บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยทั้ง 26 องค์กรที่ผ่านการประเมินระบบงาน ICP ของกรมฯ ครั้งนี้ นับว่าเป็นตัวแทนภาคเอกชนไทยรุ่นแรกที่ได้ผ่านการรับรองระบบงาน ICP จาก คต. ซึ่งผลของความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทคู่ค้าว่าสินค้าที่ส่งออกมีความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้ายอย่างเข้มงวด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การส่งออกสินค้าไทยว่ามีมาตรฐานในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD เทียบเท่าสากล ทัดเทียมกับนานาประเทศ


เอกสารแนบ