เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้ากลุ่มมะพร้าว ตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 – 2568 | 250 

กรมการค้าต่างประเทศตรียมเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าเกษตร 3 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว สำหรับปี 2566 – 2568 เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าวและคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะใช้สำหรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้ากลุ่มมะพร้าวดังกล่าว ตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 – 2568

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้า (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวฯ ตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 – 2568 ตามมติที่ประชุมร่วมกับ 7 หน่วยงาน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 12 ราย เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 โดยยังคงหลักเกณฑ์เดิมที่คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้เห็นชอบให้กรมการค้าต่างประเทศใช้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้ากลุ่มมะพร้าว 3 รายการข้างต้น สำหรับปี 2563 – 2565 โดยการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ากลุ่มมะพร้าว 3 รายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยได้ผูกพันไว้ตามกรอบความตกลง WTO ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดสินค้าดังกล่าวคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรมฯ จะดำเนินการการจัดทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2565 ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว และคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชเพื่อพิจารณา ก่อนกรมการค้าต่างประเทศดำเนินการออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์การจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ ตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 – 2568 เป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไชต์ www.ft.go.th. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ร่ายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5096


เอกสารแนบ