เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเฮ! สหรัฐฯ ยกเว้นภาษีนำเข้า 2 ปี | 290 

สหรัฐอเมริกาประกาศยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จาก 4 ประเทศอาเซียน รวมทั้งไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 24 เดือน

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามออกประกาศคำสั่งให้ยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากประเทศภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และเวียดนาม เป็นระยะเวลา 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จาก 4 ประเทศข้างต้น จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าในช่วง 24 เดือน แต่การไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-Circumvention: AC) สำหรับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำเข้าจากทั้ง 4 ประเทศข้างต้นยังคงดำเนินการต่อไป โดยสหรัฐฯ ได้เปิดการไต่สวน AC ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยกล่าวหาว่าสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากทั้ง 4 ประเทศ เป็นสินค้าที่ใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากจีนมาประกอบเป็นสินค้าสำเร็จรูปและส่งออกไปยังสหรัฐฯ เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการทุ่มตลาด (AD) และมาตรการอุดหนุน (CVD) ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการสอบถามข้อมูลจากผู้ส่งออกไทย โดยสหรัฐฯ จะต้องประกาศผลการไต่สวนฯ ภายในเดือนมีนาคม 2566 หากผลการไต่สวนพบว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD จริง ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยจะถูกเก็บภาษี AC ในอัตราร้อยละ 18.32 – 249.96 (เช่นเดียวกับภาษี AD ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากจีน) แต่ในช่วงที่มีการยกเว้นภาษีนำเข้าในช่วง 24 เดือนตามประกาศคำสั่งฯ จะยังไม่ถูกเก็บภาษี AC

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ส่งออกมาโดยตลอด โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มีหนังสือทักท้วงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 เพื่อคัดค้านการเปิดไต่สวนดังกล่าว และเน้นย้ำว่าการผลิตสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยเป็นการนำชิ้นส่วนมาผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้สินค้ามีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุดิบเดิม มิได้เป็นการนำเข้าชิ้นส่วนมาเพื่อประกอบแล้วส่งออกไปยังสหรัฐฯ เท่านั้น จึงไม่เข้าเกณฑ์การหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD ที่สหรัฐฯ ใช้บังคับกับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากจีน และได้มอบให้กรมการค้าต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมหารือกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการไต่สวน

ทั้งนี้ ในปี 2564 ไทยส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 1,609.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 49.10 ของการส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด และในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2565 ไทยส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ไปสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 325.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 63.49 ของการส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด

กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการแจ้งผู้ส่งออกให้ทราบเกี่ยวกับประกาศคำสั่งยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยใช้โอกาสนี้ในการเร่งส่งออกสินค้าดังกล่าว เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวน AC และหากผลการไต่สวนฯ พบว่ามีการหลบเลี่ยงมาตรการ AD/CVD จริง ก็จะไม่เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง (retrospective) สำหรับการนำเข้าในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศไว้

ท้ายนี้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้มั่นใจว่า กรมฯ ยังคงติดตามการไต่สวนฯ สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด และมีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยในกระบวนการไต่สวนดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5086 หรืออีเมล [email protected] หรือสามารถเข้าสู่ระบบ ACCESS ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ที่ https://access.trade.gov/login.aspx เพื่อติดตามกระบวนการไต่สวนฯ ได้ด้วยตนเอง

เอกสารแนบ