เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. นำทัพสมาคมข้าวและน้ำมันปาล์ม เยี่ยมชมกระบวนการถ่ายลำสินค้า | 199 

กรมการค้าต่างประเทศ ได้นำคณะหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม ลงพื้นที่ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้าของบริษัท ที ไอ พี เอส (TIPS) จำกัด

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์ม เดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการถ่ายลำสินค้าของบริษัท TIPS จำกัด ตามมติที่ประชุมหารือพิจารณาความเป็นไปได้ในการยกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยที่ต้องการจูงใจให้สายเรือนำเรือใหญ่มายังประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับการเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากร กระบวนการ ขั้นตอน และพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลำ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และวิทยากรจากบริษัท TIPS จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการควบคุมตู้สินค้าถ่ายลำของบริษัท จากนั้นบริษัทได้นำคณะเยี่ยมชมการถ่ายลำสินค้า ณ ท่าเรือของบริษัท TIPS ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการบริหารท่าเทียบเรือรายใหญ่ของไทย โดยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มายาวนานกว่า 25 ปี บริษัทได้นำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ปฏิบัติการในลานตู้สินค้าและคลังสินค้า เพื่อจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตู้สินค้าได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่รับตู้สินค้าเข้าไปยังลานตู้สินค้า ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำให้บริษัทเป็นที่วางใจและได้รับการยอมรับจากลูกค้าสายการเดินเรือ บริษัทผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า และผู้นำเข้า-ส่งออก ในระดับสากลมาอย่างยาวนาน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเยี่ยมชมถ่ายลำสินค้าในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มที่มีความกังวลว่า การถ่ายลำสินค้าของไทยอาจจะมีการรั่วไหล ให้เข้าใจว่ากระบวนการถ่ายลำสินค้าของไทยมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและรัดกุมภายในเขตอารักขาและท่าเทียบเรือของท่าเรือแหลมฉบัง และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณายกเว้นมาตรการถ่ายลำสินค้าข้าวและน้ำมันปาล์มตามข้อเสนอของสมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะรายงานผลการลงพื้นที่เยี่ยมชมฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ. พาณิชย์) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาให้รอบด้านและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป


เอกสารแนบ