เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ เจ๋ง ! คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 5 ปีซ้อน | 233 

กรมการค้าต่างประเทศ คว้ารางวัลข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมมุ่งมั่นและรักษามาตรฐานการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในยุคดิจิทัล ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายพิทักษ์  อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของราชการและสิทธิการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน รวมทั้งได้ดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีผลการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งกรมฯ เป็น 1 ใน 34 หน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และกรมฯ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมา 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 – 2564

นายพิทักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ มุ่งเน้นการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต มีประสิทธิภาพ พร้อมกับยึดมั่นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง เข้าถึงได้ง่าย และสามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" และกรมฯ ยังได้พัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ปรับปรุงการให้บริการประชาชนโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัลได้มากขึ้น ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และ Social Media ของกรมฯ อาทิ เว็บไซต์กรมฯ (www.dft.go.th) Facebook Twitter Youtube และ Line Official เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน โดยไม่ต้องเดินทาง ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และตอบสนองการดำเนินชีวิตแบบ New Normal

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 -2564 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติคุณฯ จำนวน 34 หน่วยงาน โดยเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างโดดเด่น รองรับสิทธิการได้รู้ตามรัฐธรรมนูญของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบนโยบายของรัฐในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการหรือประชาชนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศและการให้บริการต่างๆ ของกรมฯ สามารถสอบถามได้ทาง สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ DFT Center ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ


เอกสารแนบ