เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... | 100 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพื่อปรับแก้ไขคำนิยามภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร และกำหนดพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าดังกล่าว เพื่อความชัดเจนและให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

เอกสารแนบ