เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... | 108 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมศุลกากร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติมอบกรมการค้าต่างประเทศยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ เพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 87) พ.ศ. 2541 และกำหนดให้ทราย ตามพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ 2505.10.00-000/KGM โดยไม่ต้องกำหนดปริมาณซิลิกาออกไซด์ (SiO ) เป็นสินค้าห้ามส่งออก รวมทั้งจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อไป เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 กรมการค้าต่างประเทศจึงยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้า ที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามมติการประชุมฯ ข้างต้น

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความ เห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจ ร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124


เอกสารแนบ