เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เผยภาพรวมการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA และ GSP ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 | 123 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีมูลค่า 60,090.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 78.09 แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 57,221.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 2,869.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ โดยภาพรวม การใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.10

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่า 57,221.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 35.13 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 78.91 โดยตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จีน (มูลค่า 19,691.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2) อาเซียน (มูลค่า 19,344.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 3) ออสเตรเลีย (มูลค่า 6,255.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 4) ญี่ปุ่น (มูลค่า 5,229.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ 5) อินเดีย (มูลค่า 3,528.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สำหรับกรอบความตกลงการค้าเสรีที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไทย-เปรู (ร้อยละ 100) 2) อาเซียน-จีน (ร้อยละ 96.62) 3) ไทย-ชิลี (ร้อยละ 93.76) 4) ไทย-ญี่ปุ่น (ร้อยละ 78.88) และ 5) อาเซียน-เกาหลี (ร้อยละ 70.89) สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ สูง ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม อาหารปรุงแต่งและเกษตรแปรรูป อาทิ รถยนต์เพื่อขนส่งของ/บุคคล (อาเซียน, อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, ไทย-ชิลี, อาเซียน-จีน) รถจักรยานยนต์ (ไทย-เปรู) เครื่องซักผ้า (อาเซียน-เกาหลี) เครื่องปรับอากาศ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, ไทย-อินเดีย) ตู้เย็น (ไทย-อินเดีย) อาหารปรุงแต่ง (อาเซียน) สุกรมีชีวิต (อาเซียน) เนื้อไก่และเครื่องในไก่ปรุงแต่ง (ไทย-ญี่ปุ่น, อาเซียน-เกาหลี) กุ้งปรุงแต่ง (อาเซียน-ญี่ปุ่น) ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง (อาเซียน-ญี่ปุ่น) ทุเรียนสด (อาเซียน-จีน) ผลไม้ อาทิ ฝรั่ง มะม่วง มังคุด (อาเซียน, อาเซียน-จีน, อาเซียน-เกาหลี) ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโตชนิดซาร์ดา (กระป๋อง) (ไทย-ชิลี) เป็นต้น

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ทั้ง 4 ระบบ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช และนอร์เวย์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 2,869.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 64.65 ตลาดส่งออกที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิฯ มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ  2,560.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.88 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 68.27 อันดับสองคือ สวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 195.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.35 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 37.72 อันดับสามคือ รัสเซียและเครือรัฐเอกราช มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 101.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.20 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 67.37 และนอร์เวย์ มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 12.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.38 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 64.11 สำหรับสินค้าส่งออกที่มีการใช้สิทธิฯ สูง คือ ถุงมือยาง และสินค้าประเภทอาหารปรุงแต่ง ผลไม้ เครื่องดื่ม อาทิ อาหารปรุงแต่ง ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส สับปะรดกระป๋อง พืช/ผลไม้ปรุงแต่ง พืชผัก ผลไม้ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) เนื้อปลาแบบฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด เป็นต้น

หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือโทร สายด่วน 1385 รวมถึงไลน์แอปพลิเคชันชื่อบัญชี@gsp_helper”


เอกสารแนบ