เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

เอกชนเฮ ! เตรียมจัดทำระบบงาน ICP เพื่อช่วยประเทศ คุมสินค้า DUI และสินค้าเข้าข่ายเป็น DUI | 94 

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 (ประกาศระบบงาน ICP) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ภายหลังจากที่คณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเห็นชอบให้กำหนดมาตรการการแจ้งเพื่อตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้ายในการควบคุมการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน และการถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ ภายใต้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ในกรณีที่พบความเสี่ยงต่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564 โดยมีระบบงาน ICP เป็นกลไกเสริมมาตรการ CAC ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นายกีรติฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของระบบงาน ICP ประกอบด้วย 6 หลักเกณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับนานาประเทศ โดยประกอบด้วยหัวข้อย่อย 27 หัวข้อ (มีข้อมูลและเอกสารที่จะต้องยื่นรับรองฯ รวม 32 รายการ) ดังนี้ (1) ระบบความรับผิดชอบและการมอบหมายหน้าที่ในการบริหาร (8 หัวข้อย่อย) (2) ระบบการตรวจสอบการใช้และผู้ใช้สุดท้าย (9 หัวข้อย่อย) (3) ระบบการจัดฝึกอบรม (4 หัวข้อย่อย) (4) ระบบมาตรการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร (2 หัวข้อย่อย) (5) ระบบการตรวจสอบและการปรับปรุง (3 หัวข้อย่อย) และ (6) ระบบการรายงาน (1 หัวข้อย่อย) 

ทั้งนี้ การรับรองระบบงาน ICP ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 ของประกาศระบบงาน ICP แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

1) ระดับดี (Basic : B) จะรับรองให้แก่ระบบงาน ICP ที่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า 2 ข้อ

2) ระดับดีมาก (Intermediate : I) จะรับรองให้แก่ระบบงาน ICP ที่ผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า 4 ข้อ

3) ระดับสมบูรณ์ (Total : T) จะรับรองให้แก่ระบบงาน ICP ที่ผ่านการประเมินครบทั้ง 6 ข้อ

นายกีรติฯ กล่าวเน้นย้ำว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ ผ่านแดน และถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ สินค้า DUI และสินค้าเข้าข่าย DUI สามารถนำหลักเกณฑ์ตามประกาศระบบงาน ICP ไปเตรียมความพร้อมก่อนขอรับการประเมินระบบงาน ICP ต่อไป นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) สำหรับผู้แทนบริษัทที่มีประสบการณ์ทำระบบงาน ICP และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-house) สำหรับบริษัททั่วไป เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ซึ่งการดำเนินงานข้างต้นของกรมฯ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าของไทยยอมรับในมาตรการการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย WMD

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดของทั้ง 2 โครงการข้างต้นได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 และศึกษารายละเอียดของประกาศระบบงาน ICP ได้ตาม QR Code ที่ปรากฎด้านล่างเอกสารแนบ