เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกประกาศควบคุมการส่งออกสินค้าถ่านหิน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย | 100 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดรับฟังความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... (สินค้าถ่านหิน)

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมเห็นควรให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาควบคุมการส่งออกถ่านหินที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ. 2560 แทนพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมข้างต้นแล้ว โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. .... เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้บังคับกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th/th-th/hearing01092564 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124


เอกสารแนบ