เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

TCWMD เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศควบคุม DUI | 204 

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) ก่อนออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อควบคุมการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ และผ่านแดน สินค้าที่ใช้ได้สองทางที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการตรา พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายในการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่มีประสิทธิภาพ ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 1540 และสอดคล้องตามหลักสากล โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นั้น

กรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เพื่อควบคุมการส่งออก ส่งกลับ ถ่ายลำ และผ่านแดน DUI ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ก่อนจะนำเสนอร่างประกาศฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจได้รับทราบสาระสำคัญของกฎหมาย ให้ข้อคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายก่อนมาตรการจะมีผลบังคับใช้ กรมการค้าต่างประเทศ จะจัดให้มีการเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยอง และชลบุรี รวมถึงการเปิดรับฟังความเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ http://www.dft.go.th และช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของกรมฯ และสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ตาม QR code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วน 1385 ต่อ 4710, 4713 และ 4714 

เอกสารแนบ