เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM ติดปีกผู้ประกอบการส่งออกยุคโควิด-19 | 200 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ปรับรูปแบบการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเน้นการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  เพื่อเข้าถึงผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

นายกีรติ  รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้กรมฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้า และการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าแบบดิจิทัล และสามารถขอรับบริการจากกรมฯ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ให้สอดรับกับกระแส New Normal

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้มีการปรับหลักสูตรการจัดอบรมผู้ประกอบการ จากเดิมเน้นการเดินทางมาอบรมที่กรมฯ หรือนอกสถานที่ เป็นการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น ZOOM หรือ Facebook Live ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในครั้งนี้ กรมฯ ได้นำงานบริการที่เป็นงานอำนวยความสะดวกทางการค้าหลักของกรมฯ มาสร้างเป็นหลักสูตรการอบรมออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างเข้มข้น และสามารถอัพเดตข้อมูลข่าวสารการค้ายุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเข้าถึงเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง และได้วางแผนการจัดอบรมในรูปแบบดังกล่าวตลอดทั้งปี 2564

จากการจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสอบถามประเด็นที่สงสัยกับวิทยากรได้โดยตรง ทำให้ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการเดินทางมาติดต่อกับกรมฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Social Distancing ทำให้มีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ให้กรมฯ จัดฝึกอบรมเพิ่มเติม ดังนั้น กรมฯ จึงได้กำหนด

จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ในเดือนมีนาคม 2564 เรื่อง “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” สำหรับในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 อบรมเรื่อง “มารู้จักกฎถิ่นกำเนิดสินค้าว่าด้วย Back to Back CO” “กรอกฟอร์มด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง” และ “กฎถิ่นกำเนิดสินค้า Form E และการระบุ PSR”  ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยวัน และเวลาจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามหัวข้อและกำหนดการการจัดฝึกอบรมฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4830 , 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 และ www.dft.go.th


เอกสารแนบ