เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

พณ. เปิดรับฟังความเห็น ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมส่งออกกากถั่ว | 121 

กระทรวงพาณิชย์เปิดรับฟังความเห็นยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกกากถั่วชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากกากถั่วเหลือง ภายใต้พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและการค้าในปัจจุบัน

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 กรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดมาตรการขออนุญาตส่งออกกากถั่ว ภายใต้พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

กรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน กรมวิชาการเกษตร กรมศุลกากร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน สมควรที่จะต้องทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับประชาชน โดยในส่วนของสินค้ากากถั่วเหลือง (พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90) กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกประกาศและระเบียบกระทรวงฯ เพื่อกำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่ปี 2559 โดยอาศัยอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 อย่างไรก็ดี สำหรับกากถั่วชนิดอื่นๆ เช่น กากถั่วลิสง ที่ผ่านมามีปริมาณความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์น้อยมาก ทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมการส่งออก ประกอบกับสินค้าปลาป่น และอาหารสัตว์ที่ผสมสำเร็จรูป ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ได้มีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้อนุญาตส่งออกได้เป็นการทั่วไป โดยไม่ต้องมีหนังสืออนุญาตตั้งแต่ปี 2517 และ ปี 2522 ตามลำดับแล้ว จึงเห็นควรยกเลิกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516

นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากในอนาคตประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมการส่งออกเพื่อความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ก็สามารถเสนอให้มีการพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นได้  

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2516 พ.ศ. .... ผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2 547 4734

เอกสารแนบ