เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

รัฐบาลอินเดียสั่งไม่เก็บ AD ยางรถบัสและรถบรรทุกจากไทย | 235 

ายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่าล่าสุดประเทศไทยได้รับข่าวดีในกรณีอินเดียไต่สวนการทุ่มตลาด (AD) สินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกจากไทย ที่ก่อนหน้านี้มีผลการไต่สวนออกมาว่าอินเดียจะเรียกเก็บอากร AD กับสินค้าดังกล่าวที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากไทยในอัตรา 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี แต่ล่าสุดมีคำสั่งจากรัฐบาลอินเดียออกมาว่าได้ตัดสินใจไม่เรียกเก็บอากร AD กับสินค้าดังกล่าวจากไทย ทำให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยสามารถส่งออกสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกไปยังอินเดียได้โดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บอากร AD

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่า กรณีดังกล่าวหน่วยงาน Directorate General of Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Ministry of Commerce & Industry) ของอินเดียได้ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด (Final Findings) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ให้เรียกเก็บอากร AD กับสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุก (New pneumatic radial tyres of rubber for buses an lorries, with or without tubes and/or flaps) ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากประเทศไทยในอัตรา 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งตามกระบวนการในการบังคับใช้มาตรการ AD ของอินเดีย หน่วยงาน DGTR จะต้องเสนอผลการไต่สวนดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) เพื่อให้ความเห็นชอบและออกประกาศให้หน่วยงานศุลกากรเรียกเก็บอากร AD ต่อไป แต่ในกรณีนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงาน Tax Research Unit กระทรวงการคลังของอินเดียได้มีบันทึก Office Memorandum แจ้งต่อหน่วยงาน DGTR ว่า “รัฐบาลอินเดียมีคำตัดสินว่าจะไม่เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกที่มีแหล่งกำเนิด หรือส่งออกจากประเทศไทยตามที่ DGTR เสนอในผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีดังกล่าว”

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศดังกล่าวนับเป็นข่าวดีกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุกของไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังอินเดียได้ตามปกติ และสามารถรักษาความได้เปรียบทางการค้าในตลาดประเทศอินเดียไว้ได้ โดยในปี 2560 อินเดียได้ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกจากจีนในอัตรา 245.35 – 452.33 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในผลการไต่สวนพบว่ามีการทุ่มตลาดจากไทยในอัตรา 337.80 – 527.08 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งมีโอกาสที่อุตสาหกรรมภายในของอินเดียจะยื่นคำขอให้ DGTR เปิดการไต่สวน AD อีกครั้ง

ในปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้ายางรถบัสและรถบรรทุก ซึ่งประกอบด้วยยางนอก (tyres) ยางใน (tubes) และยางรองยางใน (flaps) ไปยังอินเดียคิดเป็นมูลค่า 179.17 ล้านบาท

“ในการดำเนินการแก้ต่างกรณีที่ไทยถูกไต่สวนมาตรการ AD จากประเทศคู่ค้า กรมการค้าต่างประเทศได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการไต่สวนอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำ และแจ้งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบตลอดกระบวนการไต่สวน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทยในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองในการไต่สวน” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวปิดท้าย

เอกสารแนบ