เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. โชว์ผลงาน ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา และลดการถูกตรวจสอบจากปลายทาง | 100 

กรมการค้าต่างประเทศชูประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการได้มากถึง 1,701 ชั่วโมงต่อปี ลดการใช้กระดาษกว่า 300,000 แผ่นต่อปี และลดการตรวจสอบย้อนกลับจากศุลกากรปลายทางได้เป็นอย่างดี

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่กรมฯ ผลักดันการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (C/O) ด้วยระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal: ESS) ซึ่งเป็น 1 ใน 85 รายการของบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Online One Stop Service) ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สามารถช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้ผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของกรมฯ ในการมุ่งหน้าสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลครบวงจร

ระบบ ESS เป็นระบบที่ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอรับ C/O โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่กรมฯ สามารถพิจารณาอนุมัติคำขอในระบบโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์แบบคำขอดังกล่าว โดยระบบ ESS จะนำลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของกรมฯ มาพิมพ์บน C/O โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้สามารถลดเวลาในการขอรับ C/O เหลือเพียง 10 นาที/ ฉบับ จากเดิมที่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการต้องลงลายมือชื่อและประทับตราแบบสด ซึ่งใช้เวลากว่า 30 นาที/ ฉบับ ทั้งนี้ สามารถลดระยะเวลาโดยรวมไปได้อย่างน้อย 102,100 นาที หรือ 1,701 ชั่วโมงต่อปี รวมทั้งช่วยภาครัฐลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการพิมพ์แบบคำขอได้มากกว่า 300,000 แผ่นต่อปี

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการดังกล่าวแล้ว C/O ที่ออกด้วยระบบ ESS ยังเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประเทศผู้นำเข้าปลายทาง โดยสามารถลดการตรวจสอบย้อนกลับจากศุลกากรปลายทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันกรมการค้าต่างประเทศให้บริการออก C/O ด้วยระบบ ESS รวม 8 ฟอร์ม ได้แก่ Form JTEPA (ความตกลงฯ ไทย-ญี่ปุ่น), Form AJ (ความตกลงฯ อาเซียน-ญี่ปุ่น), Form FTA (ความตกลงฯ ไทย-ออสเตรเลีย), Form AANZ (ความตกลงฯ อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์), Form AK (ความตกลงฯ อาเซียน-เกาหลี) Form AHK (ความตกลงฯ อาเซียน-ฮ่องกง) และ Form D (อาเซียน) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (C/O ทั่วไป) และกรมฯ มีแผนที่จะขยายการให้บริการออก C/O ด้วยระบบ ESS ให้ครอบคลุมให้ครบทุกกรอบความตกลงของไทยภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของกรมฯ ได้เป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการใช้ระบบ ESS สำหรับการขอรับ C/O กรมฯ ได้จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “กรอกฟอร์มด้วยระบบ ESS อย่างไร ให้ถูกต้อง” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในการใช้ระบบ ESS อย่างถูกต้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะประชาสัมพันธ์กำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385เอกสารแนบ