เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

สหภาพยุโรปเผยแพร่บัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางฉบับปี ค.ศ. 2020 | 163 

คณะกรรมาธิการยุโรปปรับปรุงบัญชีรายการสินค้าที่ใช้ได้สองทางของสหภาพยุโรป (EU List) จากฉบับปี 2019 เป็นฉบับปี 2020

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Regulation (EU) 2020/1749 ว่าด้วยการควบคุมการส่งออก ถ่ายโอน เป็นนายหน้า และผ่านแดนสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) ลงใน EU Official Journal L 421/1 โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุง EU List เป็นฉบับปี 2020

 

รายการสินค้าตาม EU List มาจากการรวบรวมรายการ DUI จาก 4 ระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regimes) และ 1 อนุสัญญา คือ กลุ่มผู้จัดจำหน่ายนิวเคลียร์ (Nuclear Supplier Group: NSG) กลุ่มออสเตรเลีย (Australia Group: AG) ระบอบควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธ (Missile Technology Control Regime: MTCR) ข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement: WA) และอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapon Convention: CWC) โดยใน EU List จะมีการกำหนดรายการสินค้าเป็นหมวดต่าง ๆ รวม 10 หมวด ดังนี้ หมวด 0: วัสดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์นิวเคลียร์ หมวด 1: วัสดุพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 2: การแปรรูปวัสดุ หมวด 3: อิเล็กทรอนิกส์ หมวด 4: คอมพิวเตอร์ หมวด 5: โทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล หมวด 6: เซนเซอร์และเลเซอร์ หมวด 7: ระบบนำร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน หมวด 8: ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล และหมวด 9: การบิน อวกาศ และการขับดัน

 

EU List ฉบับปี 2020 เป็นการปรับปรุงรายการสินค้า 7 ใน 10 หมวด ดังนี้

1.  เพิ่มรายการสินค้า (1) สารเคมีจำนวน 24 รายการในหมวด 1 ตามรหัส 1C350.66-89 (2) ไวรัสใหม่ในกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัส (MERS-related Coronavirus) ในหมวด 1 ตามรหัส 1C351.a.59 และ (3) รายการสินค้าควบคุมในหมวด 5 และหมวด 9 ตามรหัส 5D001.e, 5A004.b และ 9A004.h

2. เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสินค้า รายการสินค้าควบคุมในหมวด 2 3 และ 9 ตามรหัส 2B350.g, 3D003 และ 9E003.a.11

3. เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหมายเหตุ ภายใต้รายการสินค้าควบคุมในหมวด 5 6 7 และ 9 ตามรหัส 5E002.a, 6A008.i, 7A103.c, 7A117 และ 9E003.a.11

 

นายธัชชญาน์พลฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้ EU List เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีสินค้าควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำอนุบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด EU List ฉบับปี ค.ศ. 2020 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159198.pdf และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EU List ได้ที่เว็บไซต์ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1749/oj


เอกสารแนบ