เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. หนุนการส่งออกช่วงโควิด 19 ด้วย Self Certification – e-Form D ของอาเซียน | 59 

คต. แนะนำผู้ส่งออกใช้สิทธิพิเศษทางภาษีไปยังอาเซียน โดยใช้การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN Wide Self Certification : AWSC) หรือ e-Form D แทนการใช้หนังสือรับรอง FORM D ซึ่งช่วยป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ย้ำ AWSC สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เหมือนหนังสือรับรอง FORM D

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กรมฯ มีแนวทางในการช่วยลดผลกระทบให้กับผู้ส่งออกเพื่อสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีสถิติการขอหนังสือรับรอง Form D ในแต่ละปีจำนวนกว่า 350,000 ฉบับ มูลค่ากว่า 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 33 ของการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในทุกกรอบความตกลงการค้าเสรี ซึ่งกรมฯแนะนำว่า หากผู้ส่งออกเปลี่ยนมาใช้วิธีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (AWSC) หรือ หนังสือรับรอง e-Form D สำหรับขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในประเทศปลายทางแทนการขอรับหนังสือรับรอง FORM D จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมายังกรมการค้าต่างประเทศ (No Visit) เพื่อติดต่อขอหนังสือรับรองฯ

กรมฯ ให้ความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระลอกใหม่ หากผู้ส่งออกที่ต้องการส่งสินค้าไปยังกลุ่มอาเซียน กรมฯ แนะนำให้ใช้วิธีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ AWSC หรือหนังสือรับรอง e-Form D เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษี แทนการขอหนังสือรับรอง FORM D ซึ่งจะเป็นการลดการติดต่อและลดการเดินทางให้กับประชาชนได้ โดยการส่งออกด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ AWSC ผู้ส่งออกเพียงแค่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter) กับกรมฯ เพียงครั้งเดียว ก็สามารถส่งออกโดยระบุข้อความการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในเอกสารทางการค้าได้เลย รวมถึงการส่งออกโดยใช้ e- Form D เช่นกัน ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศปลายทาง โดยผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับกรมฯ อีก ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนให้สะดวก รวดเร็ว ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ในช่วงนี้ รวมทั้งช่วยบรรเทาผลกระทบการส่งออกจากสถานการณ์ในครั้งนี้ได้มากยิ่งขึ้น และขอย้ำว่าการส่งออกภายใต้ AWSC หรือ e-Form D สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษี ณ ประเทศปลายทางได้เช่นเดียวกับหนังสือรับรอง FORM D”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกโดยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน หรือ ใช้ e-Form D จะช่วยลดการติดต่อพบปะทางสังคมโดยไม่ต้องเสี่ยงเดินทางออกนอกสถานที่ ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดและป้องกันการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ทั้งนี้ หากผู้ส่งออกที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยแนบเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ได้ที่ http://self-cert.dft.go.th/self-cert/home/login2.aspx ซึ่งกรมฯ ใช้เวลาพิจารณาการขึ้นทะเบียนภายใน 1 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้ส่งออกสามารถระบุข้อความการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในเอกสารทางการค้า ได้แก่ ใบกำกับสินค้า (Commercial Invoice) ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า (Billing Statement) ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) ใบรายการหีบห่อสินค้า (Packing List) เพื่อส่งออกสินค้า และกรมศุลกากรประเทศสมาชิกอาเซียนจะตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็น Certified Exporter จากฐานข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (AWSC CE Database) ที่กรมฯ ได้แจ้งเมื่อมีการอนุมัติการขึ้นทะเบียนของผู้ส่งออก นอกจากนี้ กรมฯ จะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศสมาชิกอาเซียนขอให้ศุลกากรประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ เตรียมความพร้อมในการที่ผู้ส่งออกไทยจะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (AWSC) หรือใช้หนังสือรับรอง e-Form D แทนหนังสือรับรอง Form D มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้ 

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Certified Exporter) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ของกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร 0 2547 4808 0 2547 5132 หรือ สายด่วน 1385 และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

เอกสารแนบ