เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“กรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายใน ประสานเสียงภาคเอกชน ย้ำราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรได้รับต้องสอดคล้องกับกลไกตลาด” | 147 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) และกรมการค้าภายใน (คน.) จัดประชุม 3 ฝ่ายร่วมกับเกษตรกร (สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกร) ผู้ประกอบการ (สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรมันสำปะหลังให้ได้รับราคาที่สอดคล้องกับกลไกตลาด

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะตลาดจีน พบว่าปัจจุบันราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้า อย่างไรก็ดี กรมฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากเกษตรกรว่า สถานการณ์ราคารับซื้อมันสำปะหลังภายในประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจไม่สอดคล้องกับกลไกตลาด จึงได้เร่งจัดประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย (รัฐ เอกชน และเกษตรกร) ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการดูแลพี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลัง ให้ได้รับราคาที่สอดคล้องกับกลไกตลาด ซึ่งเป็นไปตาม MOU แนวทางการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผลการประชุมในวันนี้เป็นที่น่าพอใจ ภาคเอกชนได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่ดีที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ได้รับผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเข้มงวดการกำกับดูแลการนำเข้าส่งออกตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกมันสำปะหลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศผู้ซื้อจะไม่ใช้ประเด็นคุณภาพมาตรฐานเป็นข้ออ้างในการกดราคารับซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และขอใช้โอกาสนี้เรียนว่าการนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า รายงานการนำเข้า ต้องมีสถานที่เก็บสินค้าที่นำเข้าเฉพาะแยกจากสถานที่รับซื้อภายในประเทศต้องนำเข้าผ่านจังหวัดและด่านศุลกากรกับจุดที่กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้คำนึงถึงมิติด้านความสัมพันธ์และข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศด้วย” และกล่าวย้ำว่า “หากพบเห็นการนำเข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ความชื้น สูง มีสิ่งปลอมปน สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1385 กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันเป็นหูเป็นตาให้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ” นายกีรติฯ กล่าวปิดท้าย

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาหัวมันสำปะหลังสดและดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่าย กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมด้วยนายตรวจชั่งตวงวัดออกตรวจสอบผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร รวมถึงการตั้งด่านตรวจยานพาหนะที่ใช้ขนย้ายมันสำปะหลังให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยต้องขออนุญาตขนย้ายมันสำปะหลังสดหรือมันเส้นเข้ามาหรือออกจากท้องที่อำเภอติดประเทศเพื่อนบ้านที่กำหนด เพื่อเป็นการกำกับดูแลปริมาณให้มีความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ นอกจากนี้ยังได้ประสานจังหวัดแหล่งผลิตมันสำปะหลังทุกจังหวัดให้กำกับดูแลการซื้อขาย โดยตรวจสอบให้ผู้รับซื้อมีการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง การชั่งนำหนัก การเพิ่มลดราคาที่เป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งของกรมการค้าภายใน ในการรักษาเสถียรภาพระบบตลาดสินค้าเกษตรภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรมทั้งด้านราคาและปริมาณ หากเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังพบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายมันสำปะหลัง หรือถูกเอาเปรียบในการชั่งตวงวัด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมอย่างเร็วที่สุด”


เอกสารแนบ