เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

EU ปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม | 126 

กรมการค้าต่างประเทศเผย EU ปรับแก้ไขระเบียบการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม แนะผู้ประกอบการไทยศึกษารายละเอียดให้ชัดเจน ก่อนบังคับใช้ 1 มี.ค. 65

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EU) 2020/1182 เพื่อแก้ไข Regulation (EC) 1272/2008 ว่าด้วยการแก้ไขตารางที่ 3 Part 3 ของ Annex VI ซึ่งเป็นรายการของการจำแนกประเภท การติดฉลาก และบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีและสารผสม (Classification, Labelling and Packaging Of Substances and Mixtures) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสารเคมีจำนวน 37 รายการ อาทิ สาร Dibenzo[def,p]chrysene; dibenzo[a,l]pyrene (CAS 191-30-0) สาร ipconazole (ISO); (1RS,2SR,5RS;1RS,2SR,5SR)-2-(4-chlorobenzyl)-5-isopropyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol สาร geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta2,6-dien-1-ol (CAS 106-24-1) และสาร Diisooctyl phthalate (DIOP, CAS 27554-26-3) เป็นต้น

2. ปรับแก้ไข การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย การจำกัดค่าความเข้มข้น หรือสัญลักษณ์ของฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของสารเคมีจำนวน 21 รายการ เช่น สาร nitric acid …% [C > 70 %] (Index No. 007-004-00-1) สาร octamethylcyclo tetrasiloxane; [D4] (Index No. 014-018-00-1) สาร pirimiphos-methyl (ISO); O- O,O-dimethyl phosphorothioate (Index No. 015-134-00-5) สาร phosphine (Index No. 015-181-00-1) และสาร 2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether (Index No. 603-014-00-0) เป็นต้น

3. ยกเลิกสารเคมีจำนวน 2 รายการ ได้แก่ สาร branched hexatriacontane (Index No. 601-064-00-8) และสาร hexyl 2-(1- (diethylaminohydroxyphenyl) methanoyl) benzoate (Index No. 607-693-00-4)

จากข้อมูลสถิติพบว่า ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มสารเคมีไปยังสหภาพยุโรปในช่วงปี 2560-2562 มูลค่า 13,405.7 9,527.1 และ 6,660 ล้านบาทตามลำดับ โดยล่าสุดในปี 2563 (เดือน ม.ค.- มิ.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 3,263 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.46 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020 R1182&from=EN และ https://www.sgs.com/en/news/2020/08/safeguards-12220-eu-revises-clp-regulation-on-substances-and-mixtures ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095/สายด่วน 1385

เอกสารแนบ