เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

พาณิชย์ถกความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน หวังสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมรับมือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก | 154 

กรมการค้าต่างประเทศ ร่วมประชุม AFSRB ครั้งที่ 40 ผ่านระบบ VDO Conference แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์สินค้าอาหารสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และหารือแนวทางการรับมือสถานการณ์ความท้าทายของโลกในอนาคต

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศในฐานะเลขานุการถาวรคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (AFSRB Secretariat) ได้เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Reserve Board : AFSRB) ครั้งที่ 40 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้มีสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเว้นมาเลเซีย และ สปป.ลาว) สำนักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System : AFSIS) และองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : APTERR) เข้าร่วมประชุม

ผลการประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อาหารในปัจจุบัน รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองอาหารของภูมิภาคและของโลก นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองกรอบนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (ASEAN Integrated Food Security : AIFS) และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน (Strategic Plan of Action – Food Security : SPA-FS) ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ AFSRB ต่อไป

“การประชุม AFSRB นี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญของอาเซียนที่ไทยสามารถแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำในด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าข้าว รวมถึงเป็นกลไกสำคัญของสมาชิกอาเซียนในการเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนกลายเป็นฐานความมั่นคงทางอาหารของโลกอย่างยั่งยืน” นางมนัสนิตย์กล่าว

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการระบาดของโรค COVID-19 และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนปริมาณความต้องการบริโภคตามจำนวนประชากรในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นนั้น ล้วนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงและยั่งยืนด้านอาหารของประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้นิ่งนอนใจในการกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สินค้าเกษตรของไทย ตลอดจนแสวงหากลไกความร่วมมือกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในระดับภูมิภาคและการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ การประชุม AFSRB ระหว่างประเทศสมาชิกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งประเมินและคาดการณ์สถานการณ์อาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ทั้งทางด้านการผลิต การบริโภค การค้า และปริมาณสำรองสินค้าอาหารหลักของอาเซียน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และถั่วเหลือง ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมั่นคงด้านอาหาร โดยกรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือด้านอาหารระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียน

เอกสารแนบ