เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เร่งผลักดันเปิดด่านชายแดน | 251 

กรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการค้าชายแดน-ผ่านแดน 5 เดือนแรกของปี 2563 (ม.ค.-พ.ค.)มูลค่ารวมทั้งสิ้น 524,357 ล้านบาท ด้านการค้าชายแดนมาเลเซียยังครองแชมป์  ส่วนการค้าผ่านแดนจีนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง และพร้อมผลักดันให้มีการเปิดด่านชายแดนเพิ่มเติม

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 (ม.ค. – พ.ค.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 524,357 ล้านบาท (ลดลง 9.71%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 305,725 ล้านบาท (ลดลง 9.03%) และการนำเข้า 218,632 ล้านบาท (ลดลง 10.65%) ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 87,093 ล้านบาท

การค้าชายแดน 4 ประเทศ ในช่วง ม.ค. – พ.ค. 63 พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 87,854 ล้านบาท (ลดลง 32.43%) รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 77,172 ล้านบาท (ลดลง 6.59%) เมียนมา มูลค่า 73,740 ล้านบาท (ลดลง 10.96%) และกัมพูชา มูลค่า 70,872 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 5.20%) เรียงตามลำดับ ทั้งนี้ สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงวงจรไฟฟ้า สปป.ลาว  ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และสินค้าแร่และเชื้อเพลิงอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และปูนซีเมนต์ และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์ และรถยนต์นั่ง เป็นต้น

การค้าผ่านแดน ในช่วง ม.ค.- พ.ค. 63 พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 90,740 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 15.74%) โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้สดฯ ยางพารา และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 36,102 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 20.83%) โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และแผงวงจรไฟฟ้า เวียดนาม มูลค่า 24,697 ล้านบาท (ลดลง 26.71%) โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อุปกรณ์กึ่งตัวนำฯ ผ้าผืนและด้าย และรถยนต์ฯ ประเทศอื่นๆ มูลค่า 63,180 ล้านบาท (ลดลง 16.85%) ตามลำดับ

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลให้มีการปิดจุดผ่านแดนของไทยทั่วประเทศทั้งหมด จากจำนวน 97 จุด เหลือเพียง 28 จุด ซึ่งคต. ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม 9 จุด ได้แก่

1. จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย จ.หนองคาย

2. จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย

3. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

4. จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกอบ จ.สงขลา

5. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

6. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแจมป๋อง อ.เวียนแก่น จ.เชียงราย

7. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุมยวน จ.แม่ฮ่องสอน

8. จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

9. จุดผ่อนปรนท่าข้ามธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดนเมียนมา จ.ตาก

นอกจากนี้ได้ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและผลักดันการค้าให้ไทยส่งออกสินค้าได้ทุกประเภท จากเดิมที่ให้เฉพาะสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเท่านั้น โดยผ่านระบบรางต่อรางและรถต่อราง และลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านนาหินโหง่น อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ส่งออกของไทย-สปป.ลาว

อนึ่ง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ข้อ 5 ผ่อนผันการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดนหรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดนได้ตามความจำเป็น โดยต้องมีมาตรการป้องกันโรคและกำกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ปัจจุบันมีการเปิดจุดผ่านแดน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จำนวน 12 จุด ดังนี้

ไทย-มาเลเซีย จำนวน 4 จุด

1. จุดผ่านแดนถาวรด่านบ้านประกอบ จ.สงขลา

2. จุดผ่านแดนถาวรด่านบูเก๊ะตา จ.นราธิวาส

3. จุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ จ.สงขลา

4. จุดผ่านแดนถาวรด่านตากใบ จ.นราธิวาส

ไทย-เมียนมา จำนวน 6 จุด

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี

2. จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสินขร จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน

4. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง จ.แม่ฮ่องสอน

5. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแสบ จ.แม่ฮ่องสอน

6. จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) จ.กาญจนบุรี

ไทย-สปป.ลาว จำนวน 1 จุด

1. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านใหม่ชายแดน อ.สองแคว จ.น่าน

ไทย-กัมพูชา จำนวน 1 จุด

1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์ www.dft.go.th => ศูนย์บริการข้อมูลการค้าชายแดนฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1385 ต่อ 121 หรือสายตรงโทร. 0 2547 4729

เอกสารแนบ