เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. รุดหน้าจัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM | 157 

กรมการค้าต่างประเทศขานรับกระแส New Normal ปรับกลยุทธ์จัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ให้ความรู้ความเข้าใจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการเดินทาง ตอบโจทย์นโยบาย Social Distancing

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้สอดรับกับกระแส New Normal และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า กฎ ระเบียบ และการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าต่างๆ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดการเดินทางมาติดต่อกับกรมฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Social Distancing

การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันพุธของเดือนกรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 14.30 น. ยกเว้นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 อบรมเรื่อง “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ” วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 อบรมเรื่อง “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ” และวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อบรมเรื่อง “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”

นายกีรติกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรมฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าแบบดิจิทัล และสามารถขอรับบริการจากกรมฯ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM มาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามประเด็นที่สงสัยกับวิทยากรโดยตรง อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีความต้องการให้กรมฯ จัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามหัวข้อการจัดฝึกอบรม และกำหนดการผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 4830 และ 0 2547 4838 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

เอกสารแนบ