เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ปารากวัยออกกฎหมายการติดฉลากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ | 45 

กรมการค้าต่างประเทศเผยปารากวัยออกกฎหมายเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเส้นใยสั้นและ/หรือเส้นใยยาวเป็นส่วนประกอบอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก แนะผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออกศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งอออกของไทย

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของปารากวัย ออกพระราชกฤษฎีกา decree no. 3383 เกี่ยวกับการติดฉลากสินค้าสิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงทุกผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีเส้นใยสั้นและ/หรือเส้นใยยาวเป็นส่วนประกอบอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก ซึ่งผลิตหรือนำเข้ามาใช้ในกลุ่มประเทศ MERCOSUR (ได้แก่อาร์เจนตินา บราซิล ปารากวัย และอุรุกวัย) เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบทางเทคนิค MERCOSUR / GMC / RES. No 62/18

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดรายละเอียดของฉลาก ตราประทับ หรือรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเหมือนกัน ดังนี้ (1) ชื่อ ชื่อกิจการหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในประเทศของผู้บริโภคและเลขผู้เสียภาษีของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า (2) ประเทศแหล่งกำเนิด (3) ชื่อของเส้นใยสั้นหรือเส้นใยยาว ที่แสดงให้เห็นสัดส่วนร้อยละโดยน้ำหนัก (4) ฉลากคำแนะนำการดูแลรักษา และ (5) เบอร์ หรือขนาด (ถ้ามี) โดยจะต้องติดถาวร ลบไม่ออก อ่านง่าย และเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจะต้องเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศผู้บริโภค แต่หากเป็นภาษาอื่นจะต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ตั้งแต่ปี 2560-2562 ไทยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มสิ่งทอประเภทผ้าผืนไปปารากวัย มีมูลค่า 20.6 24.6 20.5 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2563 (เดือน ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 7.7 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 19.79 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และสำหรับการส่งสินค้ากลุ่มเครื่องนุ่งห่มไปยัง 3 ประเทศ ในกลุ่ม Mercosur (อาร์เจนตินา บราซิล อุรุกวัย) มีมูลค่า 603.8  688.8 และ 656.4  ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2563 (เดือน ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่าการส่งออก 228.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.28 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ/ผู้ส่งออก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.sgs.com/en/news/2020/05/safeguards-06720-paraguay-approves-mercosur-technical-regulation-on-textile-labelling ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385

เอกสารแนบ