เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เปิดรับคืนโควตานำเข้าสินค้าเกษตร WTO 9 รายการปี 63 เพื่อจัดสรรครั้งที่ 2 | 843 

กรมการค้าต่างประเทศเปิดให้ผู้นำเข้าสินค้าเกษตร WTO จำนวน 9 รายการ ประจำปี 63 สามารถคืนโควตาฯ หากไม่ประสงค์จะใช้ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรร สามารถแจ้งคืนปริมาณสินค้าแต่ละรายการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในเดือน พ.ค. และ มิ.ย. เพื่อป้องกันบทลงโทษกรณีไม่ใช้โควตาหรือใช้โควตาไม่ถึง
ร้อยละ
95

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดสรรโควตานำเข้าปี 2563 ครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) 9 รายการ คือ มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าวฯ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และ
กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่ไม่ประสงค์จะใช้ปริมาณโควตาที่ได้รับจัดสรรสามารถแจ้งคืนปริมาณได้ โดยกรมฯ จะนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้กับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่ยังมีความต้องการใช้ เพื่อให้การบริหารจัดการโควตามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่จะถูกลงโทษกรณีไม่ใช้โควตาหรือใช้โควตาไม่ถึงร้อยละ 95 ภายในสิ้นปี 2563 รายละเอียดการแจ้งคืนสรุปได้ ดังนี้

1.  สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวฯ สามารถแจ้งคืนครั้งที่ 1
ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ต่อไป

2.    สินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถแจ้งคืนได้ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อนำมาจัดสรรครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 ที่ได้แจ้งความประสงค์จะขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ไว้ โดยต้องมีประวัติการนำเข้าทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตาย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิถุนายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรครั้งที่ 1 สามารถยื่นขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 ได้ และหากยังไม่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรครั้งที่ 2 สามารถยื่นขอรับจัดสรรเพิ่มเติมได้ แต่ต้องมีประวัติการนำเข้าสินค้าที่ยื่นขอทั้งในโควตาและ/หรือนอกโควตา WTO ย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิถุนายน 2562

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อกรมการค้าต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์  https://e-quota.dft.go.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2547-4734 หรือ 0-2528-7500-29 ต่อ 4714 4715 4716 และ 4718 หรือสายด่วน 1385


เอกสารแนบ