เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เตือนผู้นำเข้าเร่งแจ้งคืนปริมาณโควตาที่ไม่ใช้ สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ครั้งที่ 2 ปี 62 | 1062 

กรมการค้าต่างประเทศ แจ้งเตือนผู้ได้รับการจัดสรรสินค้าเกษตรในโควตา ตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP จำนวน 10 รายการ ต้องใช้ปริมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หากน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด ต้องแจ้งคืนปริมาณที่ไม่ใช้ผ่านเว็บไซต์กรมฯ ภายใน 31 ธ.ค. นี้

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการค้าต่างประเทศได้ดำเนินการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ปี 2562 สำหรับสินค้าเกษตร จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ กากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภคและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว และมันฝรั่ง ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการนำเข้าในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ดี หากผู้ได้รับจัดสรรคาดว่าจะใช้ปริมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ถึงร้อยละ 95 สามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่ใช้พร้อมแจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อกรมการค้าต่างประเทศก่อนการจัดสรรครั้งต่อไปได้ โดยสามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่ใช้ ครั้งที่ 2 สำหรับสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP 10 รายการข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายวันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ได้กำหนดให้ผู้ได้รับจัดสรรต้องใช้ปริมาณที่ได้รับการจัดสรรในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หากน้อยกว่าปริมาณที่กำหนด จะนำปริมาณที่ใช้ไม่ถึงไปหักออกจากปริมาณที่ได้รับจัดสรรในปีถัดไป กรมฯ จึงข้อเน้นย้ำให้ผู้นำเข้าแจ้งคืนปริมาณโควต้าที่ไม่ใช้ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2547-4734 หรือ 0-2547-4771-86 ต่อ 4714 – 4718 หรือสายด่วน 1385


เอกสารแนบ