เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เตรียมเสนอมาตรการดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทาง หลังพ.ร.บ.ควบคุมอาวุธทำลายล้างสูงจะบังคับใช้ 1 ม.ค.63 | 4462 

กรมการค้าต่างประเทศเผย พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 จะเริ่มมีผลบังคับใช้ 1 ม.ค.63 เตรียมเสนอ 5 มาตรการควบคุม เพื่อนำมาใช้ดูแล ยันไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ แต่จะช่วยลดผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการส่งออกและส่งกลับสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) ตลอดจนจัดทำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการขออนุญาต และเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการด้วยระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ TCWMD

ทั้งนี้ กรมฯจะพิจารณาบังคับใช้กฎหมายอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้นโยบายไว้ โดยจะกำหนดแผนการบังคับใช้กฎหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และให้ผู้ประกอบการไทยได้เตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เตรียมการเสนอแนวทางการบังคับใช้มาตรการต่อคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. ในช่วงแรก ประเทศไทยจะกำหนดกิจกรรมควบคุมเฉพาะการส่งออกและการส่งกลับเท่านั้น โดยจะยังไม่มีการควบคุมกิจกรรมอื่นๆ เช่น การถ่ายลำ การผ่านแดน และการเป็นนายหน้า เป็นต้น

2. บัญชีควบคุมตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์จะเป็น DUI ตาม EU List 2012 โดยในชั้นนี้จะไม่มีการประกาศบัญชีสินค้าตามพิกัดอัตราศุลกากร (หรือบัญชี  2)

3. กำหนดให้มีการควบคุมสินค้านอกเหนือจากบัญชีควบคุมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Catch-all Control)

4. กำหนดให้ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนสำหรับยื่นขออนุญาตล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และสามารถขอออกใบอนุญาตเพื่อส่งออกหรือส่งกลับ DUI ตามบัญชีควบคุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

5. กำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยไม่จำเป็นต้องมีระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP)

นายอดุลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตส่งออกหรือส่งกลับเฉพาะสินค้า DUI ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าตรงตามบัญชีควบคุมเท่านั้น ซึ่ง DUI เป็นสินค้าที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ทั่วไป แต่มีคุณสมบัติที่สามารถนำไปดัดแปลง ออกแบบ หรือใช้ในการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ได้ เช่น ไจโรสโคป (Gyroscope) อัลลอย (Alloys) เครื่องวัดความเร่ง (Accelerometer) สเปกโตรมิเตอร์ (Spectrometer) เป็นต้น โดยหากผู้ประกอบการตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าไม่ใช่ DUI ตามบัญชีควบคุมก็สามารถส่งออกได้ตามปกติโดยไม่ต้องออกใบรับรองตนเอง (Non-DUI Self Certification) เป็นรายพิกัดอัตราศุลกากรแต่อย่างใด โดยกรมฯ มีความเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้จะลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างมาก และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าต่อนานาประเทศได้อีกด้วย


ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2547 4771-86 ต่อ 4710, 4713 และ 4714   หรือสายด่วน 1385

เอกสารแนบ