เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดง การได้รับสิทธิ์ชำระภาษีในโควตา ๆ ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้า โลก (WTO) สำหรับปี 2566 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 | 193