เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง ที่ออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2566 พ.ศ. 2565 | 176