เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้าชา ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2565 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 | 1302