เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณเมล็ดกาแฟ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามความตกลง WTO สำหรับปี 2563 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 | 229