เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณ เมล็ดกาแฟ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษี ในโควตา ตามความตกลง WTO สำหรับปี 2563 พ.ศ. 2563 | 1041