เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดผลการจัดสรรปริมาณน้ำเข้า-ส่งออก

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ชา เมล็ดกาแฟ และกาแฟสำเร็จรูป ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2562 พ.ศ. 2562 | 1006