เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 2/2563
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ หน่วยให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ สาขารัชดาภิเษก
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นายชัชวาล พรพาที
2 นางสาววนิษา สุขประเสริฐ
3 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
4 Miss.Preeyanoot PHUENGLAMPHU
5 นางสาวปิยจิตต์ ศรีหิรัญ
6 นายชาติชาย จำรัสอรุณ
7 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
8 นางสาวชลธิชา  พลเยี่ยม
9 นายสามารถ เชิงกระโทก
10 นางสาวภาณดา สว่างอารม
11 นายชาติชาย จำรัสอรุณ
12 นางสาวสุชาวดี ศรัณยุตม์