เปลี่ยนการแสดงผล

กิจกรรมสัมพันธ์ "Happy Customer Hours"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมสัมพันธ์ “Happy Customer Hours” ครั้งที่ 1/2563 (ปิดรับสมัคร)
           โดยมีการจัดคลีนิกให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้า และการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น. 
ณ ชั้น 3 สำนักบริการการค้าต่างประเทศ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ
(Download กำหนดการ)

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4838
     - ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1 นางสาวปรียานุช พึงลำภู
2 นางสาววันทนีย์ หมัดตานี
3 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
4 นางชุติมา แสงทอง
5 นางสาวสุทธิดา มงคลแพทย์
6 นางสาวอนุรักษ์ มุดเมาะ
7 นายพรชัย จันทานนท์
8 นางสุมนา หงสวินิตกุล
9 นางธนวรรณ เกิดวิชัย
10 นางสาวพิชนี พิทยาพิศุทธิ
11 นางสาวสุรสา บุญทา
12 นายวีรัช โรจนธนทัต
13 นางสาวพิมชนก รัตนาภินันชัย
14 นายกิตติวัฒน์ สุวรรณสรรค์
15 นางจันทร์ทิพย์ พรหมรักษ์
16 นางสาวอรอนงค์ อินทร์มั่ง
17 นางสาวสุวิมล อาทรอุดมสุข
18 นางสาววัลลี วงษ์บุญเพ็ง
19 นางสาวชมภัสสร สุดถาวร
20 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง

21 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
22 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
23 นางสาวสุดา เลิศพงศ์ภาคภูมิ
24 นางสาวประทีป วงศ์แข
25 นางสาวการะเกตุ ฆ้องกระโทก