เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ | 13630 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) กรมการค้าต่างประเทศได้ปรับปรุงกระบวนงานการออก FORM C/O ประเภทต่างๆ เช่น ยกเลิกแนบผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (พิกัด ๒๕ – ๙๗) รูปแบบกระดาษ เป็นต้น เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ รวมทั้งลดการใช้กระดาษ ท่านสามารถศึกษาแนวปฏิบัติในการขอ FORM C/O หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๐ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๓๘ หรือ ๐-๒๕๔๗-๔๘๒๗

ประกาศสำนักบริการการค้าต่างประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 

การดำเนินการ

วันที่เริ่มให้บริการ

1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะยกเลิกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอนุมัติในระบบฯ แล้ว (ยื่นด้วยระบบ Digital Signature หรือ Electronic Signature and Seal) ขอให้ดำเนินการเหมือนการยกเลิกคำขอแบบ EDI โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานให้บริการ เพื่อดำเนินการยกเลิกออกจากระบบออกหนังสือรับรองฯ ต่อไป

หมายเหตุ; กรณีคำขอหนังสือรับรองฯ ที่ยื่นด้วยระบบ Digital Signature หรือ Electronic Signature and Seal ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตรวจฯ หรืออยู่ระหว่างตรวจคำขอฯ ผู้ประกอบการสามารถยกเลิกคำขอชุดนั้นได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบฯ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

2) ระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจะพิมพ์ข้อความ “Issued Retroactively หรือ Issued Retrospectively” แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอัตโนมัติ แทนการประทับตราด้วยมือ สำหรับหนังสือรับรองฯ ที่ไม่มีช่อง 13 ได้แก่ FORM A (ยกเว้น ญี่ปุ่น) FORM A (Russian) FORM GSTP FORM AK FORM AI FORM FTA Thai – Australia FORM FTA Thai – India และ FORM C/O (โควตานำเข้าสหภาพยุโรป) ยกเว้น FORM JTEPA ต้องประทับข้อความโดยการประทับตราด้วยมือโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเช่นเดิม

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

 

3) การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีใช้กฎ Back to Back ต้องเป็นแบบ 1 ต่อ 1 เช่น FORM D จากประเทศผู้ผลิต 1 ชุด ต่อการขอ FORM D ของไทย 1 ชุด ในแต่ละครั้งของการยื่นคำขอฯ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560

 

 

4) ยกเลิกการแนบเอกสารผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้าพิกัดฯ 25 – 97 รูปแบบกระดาษ หรือ แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.pdf File) เพื่อประกอบการขอหนังสือรับรองฯ ในแต่ละครั้ง ยกเว้นกรณีสินค้าเกษตร พิกัดฯ 01 – 24 ยังต้องแนบแบบขอรับการตรวจคุณสมบัติฯ (สินค้าพิกัดฯ 01 – 24) เช่นเดิม

หมายเหตุ; กรณีสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องระบุรุ่นสินค้า เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ (พิกัด 84 85 และ 87) ขอให้ผู้ประกอบการรายใดที่ “ผลตรวจต้นทุน” ไม่ได้แยกตามรุ่นสินค้าตามแต่ละรายการ (1 บรรทัด ต่อ 1 รุ่นสินค้าในระบบตรวจต้นทุนฯ) ขอความร่วมมือยื่นตรวจคุณสมบัติฯ ใหม่ โดยระบุรุ่นสินค้าแยกตามแต่ละรายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560 เพื่อรองรับการยกเลิกแนบผลตรวจคุณสมบัติฯ (พิกัด 25 – 97)

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

 

 

 


สำนักบริการการค้าต่างประเทศ 
กรมการค้าต่างประเทศ 7 สิงหาคม 2560

เอกสารแนบ