เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานข้าวไทย ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2559 คลิกรายละเอียด | 6675 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (มีผลบังคับนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ.2559 (มีผลบังคับนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าวหอมไทย พ.ศ.2559 (มีผลบังคับนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวขาว พ.ศ.2555 พ.ศ.2559 (มีผลบังคับนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าข้าว พ.ศ.2559 (มีผลบังคับนับแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559)

เอกสารแนบ