เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form AANZ และ Form FTA Thai - Australia ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022 | 442 

 ประกาศ ! กำหนดการใช้งาน Form AANZ และ Form FTA Thai - Australia 

ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2022

 

                    ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ความตกลงฯ อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (AANZFTA) และความตกลงฯ ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) จะปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) ดังนี้ 

                    1. AANZFTA ปรับโอนจากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2017 (HS 2017) เป็นฉบับปี 2022 (HS 2022) ตารางการลดภาษีนำเข้าของประเทศสมาชิก (TRS) รายละเอียดตาม link ด้านล่าง

                    หมายเหตุ: มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ใช้ตารางรายการสินค้าตาม PSRs HS 2022 คลิกที่นี่ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรตรวจสอบรายการสินค้าดังกล่าวกับประเทศปลายทางในการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอีกทางหนึ่งด้วย

                    2. TAFTA ปรับโอนจากพิกัดภาษีศุลกากร ฉบับปี 2002 (HS 2002) เป็นฉบับปี 2022 (HS 2022) ตารางรายการสินค้า คลิกที่นี่

เงื่อนไขการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ

                      1. Version พิกัดศุลกากรเปลี่ยนเป็น HS 2022 ทั้งการออกหนังสือรับรองฯ และการตรวจต้นทุนสินค้า ดังนั้น กรณีสินค้าพิกัดฯ 25 - 97 หาก HS 2022 ไม่ต่างจาก HS Version เดิมและกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผู้ประกอบการสามารถใช้ผลตรวจต้นทุนเดิมได้จนกว่าจะหมดอายุ

                     2. ผู้ประกอบการที่ยื่นขอ Form AANZ และ Form FTA Thai – Australia ด้วยพิกัดฯ Version เดิม ต้องมารับฟอร์มให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น

                    3. กรณีคัดลอก (Copy) คำขอหรือเลขอ้างอิงเดิมของ Form AANZ และ Form FTA Thai – Australia ด้วยพิกัดฯ Version เดิม ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบพิกัดฯ ใหม่ก่อนยื่นขอ Form ทุกครั้ง โดยต้องใช้ HS 2022 เท่านั้น

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2547 4830, 0 2547 4838, 0 2547 4827 และสายด่วน 1385

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารแนบ