เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ยกระดับการให้บริการสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้า สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิดให้บริการ “ระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน” (OCS Connect) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าใช้บริการระบบบริการส่งออกสินค้ามาตรฐาน | 151 

เอกสารแนบ