เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

📢กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว สามารถยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใน 10 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2566) ❗️ ผ่านระบบ Smart-I ❗️ | 1232 

การยื่นขอรับการจัดสรรโควตาสินค้ามะพร้าว ปี 2567 ครั้งที่ 1 
ตามความตกลง WTO

1. กรมการค้าต่างประเทศกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO สำหรับสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว สามารถยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใน 10 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2566) ผ่านระบบ Smart-I (https://smart-1.dft.go.th/) โดยรายละเอียดคำชี้แจงการยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://dftsmart-1guide.blogspot.com/2021/06/9-wto.html


การยื่นขอรับการจัดสรรโควตา ปี 2567 ครั้งที่ 1 ตามความตกลง WTO ผ่านระบบ Smart-I

 ยืนคำขอรับการจัดสรรโควตา ครั้งที่ 1/2567
ระหว่างวันที่ 1 – 18 ธันวาคม 2566
สำหรับสินค้า 3 รายการ ประกอบด้วย 
(1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย
(2) เนื้อมะพร้าวแห้ง
(3) น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันขงน้ำมันมะร้าว


การยื่นขอรับการจัดสรรโควตาตามความตกลง WTO 
สำหรับสินค้าเกษตร 3 รายการ ปี 2567 ครั้งที่ 1

ลำดับที่ สินค้า   ปริมาณที่จะจัดสรร (เมตริกตัน)
1  มะพร้าวและมะพร้าวฝอย แบ่งเป็น  2,427
    - มะพร้าว    2,317
    - มะพร้าวฝอย            110
 2  เนื้อมะพร้าวแห้ง  1,157
 3  น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว     401

 

กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า
กรมการค้าต่างประเทศ
พฤศจิกายน 2566 

 


 

เอกสารแนบ