เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) สินค้าไม้/ไม้แปรรูป และถ่านไม้ | 1490 

*** ประกาศ ***

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออก ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง “กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566” และระเบียบกระทรวงพาณิชย์ “ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566” โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป นั้น

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) สินค้าไม้/ไม้แปรรูป และถ่านไม้ ดังนี้

1.  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผู้ส่งออกสามารถยื่นคำขอรับ/คัดสำเนา/ต่ออายุใบอนุญาตส่งออก (แบบ อ.2) สินค้าไม้/ไม้แปรรูป และถ่านไม้ได้ โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.30 น.

2. ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้ที่จะส่งออกสินค้าไม้/ไม้แปรรูป และถ่านไม้ ให้ติดต่อขอรับบริการที่
กรมป่าไม้ โดยปฏิบัติตามประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ส่งออกไม้แปรรูปและถ่านไม้สามารถศึกษาประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4826, 0 2547 4828, 0 2547 4838

ประกาศและระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ

(การส่งออกไม้/ไม้แปรรูป และถ่านไม้)

เอกสารแนบ